P R E V E N C E 
je nejúčinnější způsob ochrany majetku

Často i malá investice může zabránit vysokým materiálním škodám
a nevyčíslitelným ztrátám na lidském zdraví.

www.po-voda.cz

Nabídka služeb

Požární vodovody

a) vnitřní požární vodovod (hadicové systémy, čerpací stanice, požární potrubí)
b) vnější požární vodovod (hydranty, požární nádrže, čerpací stanice, požární potrubí a další)
  • prohlídka stávajícího vnitřního nebo vnějšího požárního vodovodu, včetně čerpacích stanic, vyhodnocení zjištěného stavu, případně návrh na modernizaci a způsob jejího provedení,
  • návrh nového řešení vnitřního nebo vnějšího požárního vodovodu, který lze využít jako podklad pro zpracování v projektové dokumentaci stavby,
  • konzultace a poradenství v oblasti požární ochrany.

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Analýza zdolávání požáru

  • výpočet sil a technických prostředků jednotek požární ochrany.

Určení zdroje požární vody na veřejné vodovodní síti

Z celkového počtu stávajících vnějších odběrných míst (hydrantů) na veřejné vodovodní síti lze určit ty, které budou zahrnuty do systému zabezpečení obce požární vodou tak, aby bylo zajištěno pokrytí celé obce požadovaným množstvím vody pro požární účely.

Ve spolupráci s provozovatelem veřejné vodovodní sítě budou komplexně vyhodnoceny výsledky měření a další rozhodné skutečnosti, tj. způsob provedení vodovodní sítě (okruhová, větevná nebo kombinovaná), zdroje požární vody a jejich umístění, druh současné i předpokládané zástavby a další skutečnosti. Následně se určí optimální počet hydrantů, které se stanou zdrojem vody pro hašení požárů, a tím i požárně bezpečnostním zařízením dle vyhlášky o požární prevenci. Pouze na ně, nikoli na celou veřejnou vodovodní síť, se budou vztahovat povinnosti pro provoz, kontroly, údržbu a opravy dle vyhlášky o požární prevenci, což přinese úspory výdajů.

Tento způsob zabezpečení požární vody v obci bude zpracován tak, aby byl schválen místně příslušným hasičským záchranným sborem a stal se podkladem pro určení zdrojů vody zanesených v požárním řádu obce.

Optimalizace veřejné vodovodní sítě pro požární účely

Projekt lze využít zejména při rekonstrukci či rozšíšení veřejné vodovodní sítě a určení vhodného zdroje požární vody pro účely zásobování mobilní požární techniky.

Projekt zvyšuje spolehlivost a účinnost veřejné vodovodní sítě pro požární účely, snižuje náklady na její provoz a údržbu, zachovává kvalitu pitné vody.

Obec plní obdobně povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Veřejná vodovodní síť obcí jako víceúčelový zdroj vody musí být upravena tak, aby sloužila nejen svému provoznímu účelu, ale i pro účely požární ochrany. Obvykle je osazena převážně podzemními hydranty. Udržování takového systému v provozuschopném stavu je náročné časově i finančně. Při požáru se práce zasahujících hasičských jednotek často komplikuje v důsledku ztížené dostupnosti podzemních hydrantů a jejich nedostatečnému průtoku vody.

Každá obec má specifický druh zástavby a její rozmístění, zdroje požární vody, různě provedené vodovodní sítě (okruhové, větevné nebo kombinované). S ohledem na vzájemné vazby se vše komplexně posoudí za využití dlouholetých zkušeností v oboru požární ochrana. Ve spolupráci s provozovateli veřejné vodovodní sítě, zástupci obce, profesionálními i dobrovolnými hasiči bude projekt tzv. "ušit na míru" každé obce.

Konečný návrh projektu bude zpracován tak, aby byl schválen místně příslušným hasičským záchranným sborem a stal se podkladem pro požární řád obce.

Vysvětlivky

Nerozumíte některým odborným výrazům?

Pokračujte na stránku "Informace", kde jsou odborné výrazy podrobně rozepsány.

Výrazy, které jsou na stránce "Služby" aktivní (tmavěmodrý text), Vás po kliknutí na ně automaticky odkážou na vysvětlení daného termínu.

NABÍDKA PRO OBCE A PROVOZOVATELE VEŘEJNÉHO VODOVODU

OPTIMALIZACE VODOVODNÍ SÍTĚ PRO POŽÁRNÍ ÚČELY

Určení optimálního počtu hydrantů na stávající veřejné vodovodní síti jako spolehlivého zdroje vody pro hašení požáru, více...

Plánujete rozšíření nebo rekonstrukci veřejné vodovodní sítě?  více...

Řešíte splnění podmínek k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů dle nařízení JM kraje? více...